Reglement for kirkegården

Reglement
for
Brøndbyvester Kirkegård

 

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1

Kirkegården ejes af Brøndbyvester kirke og bestyres af Brøndbyvester menighedsråd. Kirkegården ledes af et kirkeudvalg - valgt af Brønd­byvester menighedsråd. Det daglige arbejde ledes af kirkegårdslederen, der også har fornøden instruktion om at påse, at dette reglements be­stemmelser overholdes.

§ 2

Et eksemplar af kirkegårdskortet opbevares på kirkegårdens kontor, det andet i menighedsrådets arkiv. Kirkegårdens kontor fører et sæt belægningsplaner og kartotek over de begravede personers navn, stil­ling, alder, sidste bopæl, når og hvor på Kirkegården (plads og nr.) de er begravede, for hvilket tidsrum gravstedet indehaves m.m. Mindst én gang årligt skal de i årets løb ibrugtagne grave sammen­holdes med en protokol, som føres af på EDB/web, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges.

§ 3

Henvendelse om køb af gravsteder og om begravelse i gravsteder, der i forvejen indehaves, sker til kirkegårdens kontor, som udsteder et gravstedsbrev, der udleveres til køberen. Ingen begravelse kan forlanges foretaget senere end kl. 13.

 

B. Om gravpladser

§ 4

Fredningstiden for en voksen grav er 20 år (ved begravelser i zink ­eller egetræskiste betales for 2 fredningsperioder), for en

barne­grav indtil 5 års alderen 10 år, jfr. takst-regulativet.

§ 5

En kisteplads for en voksen skal være 3 m2, og gravens dybde skal være således, at der bliver mindst 1 m jord over kiste-låget, regnet fra kirkegårdens overflade. Til børn kan graven være mindre - afhængig af kistens størrelse. Lig af dødfødte og spæde børn kan, hvor forhold­ene taler herfor, nedsættes i kirkegårdens særlige afdeling (plæne for ukendte/fællesgrav).

§ 6

1.  Urnegrave udlægges størrelse af min. 1 m2. Der skal min. ½ m jord over en urne.

2.  Urner kan nedsættes i familiegravsteder. Ved en urnes nedsæt­telse skal gravstedet være fornyet mindst 10 år frem i tiden.

3.  Fredningstiden for en urnegrav er 10 år. (Ved porcelænsurner 2 fredningsperioder).

§ 7

1.  Folkekirkemedlemmer, der bor i Brøndby kommune, har ret til ved deres død, at få gravplads udlagt på kirkegården. Samme ret har også udenfor kommunen boende medlemmer, der enten har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården eller på særlig måde har været tilknyttet kommunen. Evt. efterlevende ægtefælle kan samtidig få ud­lagt gravplads umiddelbart ved siden af.

2.  Hvis et gravsted ønskes udlagt med flere gravpladser end foran nævnt, eller ønskes bevaret udover fredningstiden fra den længst le­vendes begravelse, skal et sådant ønske også så vidt muligt og inden for rimelige grænser imødekommes.

3.  Samme ret som anført i denne paragrafs første stykke har kom­munens beboere, der ikke tilhører folkekirken, jfr. takstregulativet.

4.  Andre personer kan med kirkeudvalgets tilladelse erhverve og få fornyet gravsteder på kirkegården, når pladsforholdene skønnes at tillade det.

5.  Under samme forudsætning kan gravsteder erhverves på en gang for flere fredningsperioder efter kirkeudvalgets nærmere bestemmelse.

6.  Den periode, for hvilket et gravsted er erhvervet eller for­nyet, regnes fra 1. januar efter at erhvervelsen (fornyelsen) har fundet sted.

7.  For erhvervelsen og fornyelsen af gravsteder gælder de i sær­skilt takstregulativ anførte takster.

§ 8

1.  Sognets præster og kirkeværgen har overensstemmende med D. L. 22.2.36 ret til uden vederlag, at få gravsted udlagt på kirkegården, hvis de afgår ved døden i embedet.

2.  Ubemidlede personer, der efter reglerne i § 7 har ret til at blive begravet på kirkegården, kan begraves på kom­munens

     regning.

§ 9

1.  Ved enhver begravelse i et tidligere erhvervet gravsted skal det, hvis der ikke er fuld fredningsperiode tilbage af den tid, for hvilken gravstedet er erhvervet, fornyes for så lang tid, at hele gravstedet er erhvervet for mindst en frednings-periode efter seneste jordfæstelse.

2.  Når den tid, for hvilken et gravsted indehaves, er udløbet, udsendes brev til gravstedsejer. Ønskes gravstedet fornyet, må gravstedets indehaver selv i rette tid henvende sig til kirkegårdens kontor herom. Sker dette ikke, hjemfalder gravstedet til kirkegården tillige med, hvad der findes derpå, medmindre vedkommende har fjernet det kort tid efter brugsrettens udløb.

§ 10

1.  Til bortfæstning af gravsteder udover et tidsrum af indtil 100 år kræves stifts-øvrighedens samtykke.

2.  Ingen ret til et gravsted kan udover en fredningsperiode fra den sidst stedfundne jordfæstelse gælde længere end så lang tid, som kirkegården er bestående som sådan, uanset for hvor langt et tidsrum gravstedet er erhvervet.

3.  Ved erhvervelse af gravsteder for mere end én fredningsperiode, skal gravstedets vedligeholdelse sikres ud over den tyveårige peri­ode, ved henlæggelse af en dertil tilstrækkelig kapital eller på an­den betryggende måde.

§ 11

1.  Intet gravsted kan overdrages til andre uden kirkeudvalgets samtykke.

2.  Hvor det findes fornødent af hensyn til kirkegårdens regulering og er udsat eller godkendt af synet, kan kirkeudvalget med provsti­udvalgets samtykke foretage ændringer i bestående gravsteder eller inddrage sådanne eller dele deraf, når gravfreden og berettigede in­teresser ikke derved krænkes, uden at gravstedets indehaver har krav på erstatning derfor.

§ 12

Al betaling, der erlægges for erhvervelse af gravsteder på én gang for flere end én fredningsperiode, oplægges blandt kirkens midler.

 

C. Regler for vedligeholdelse af gravsteder 

§ 13

1.  Indehavere af gravsteder er pligtige til at vedligeholde dis­se, således at de til enhver tid er i sømmelig og velplejet stand og fri for ukrudt.

2.  Der må ikke uden særlig tilladelse plantes træer eller træ­agtige buske på gravstederne, og sådanne beplantninger kan, hvor de allerede findes på gravstederne, forlanges beskåret eller fjernet.

3.  Beplantninger må ikke rage ud over vedkommende gravsteds grænse, og kirkeudvalget kan fordre beplantninger beskåret eller helt fjernet, hvis de ved deres højde eller udbredelse, skønnes at være til ulempe for andre gravsteder.

4.  De på gravstederne anbragte nummerskilte må ikke fjernes.

5.  Indehaveren af et gravsted er ansvarlig for, at de personer, der anvendes som hjælp til vedligeholdelsen (kirkegårdens funktionæ­rer undtagne), ikke overtræder bestemmelserne i denne vedtægt.

6.  På græsgrave må der sættes buketter i de nedgravede vaser eller lægges på gravstenen. Til jul må der lægges mos-puder/kranse. Ikke granpyntning. Der må ikke sættes potter, vaser, kummer, lamper, elektrisk lys, figurer o.l. på plænegravstederne. Kirkegårdens funktionærer har ret til at fjerne sådanne.

7.  Pga. brandfare ved hækkene skal levende lys, være slukket når man forlader kirkegården.

§14

     Hunde er tilladt på kirkegården, hvis de føres i snor. Hundeposer findes ved indgangene.

§15

1.  Pårørende må ikke deltage ved urnenedsættelse på askefællesgrave.

2.  Flytning af gravsatte urner og kister fra fællesgraven kan ikke finde sted, og der gives ingen dispensation herfor, medmindre der foreligger en fejl fra kirkegårdens side.

3.  Dødsanmelderen skal ved beslutningstagen om hvordan gravfæstelsen skal finde sted, orienteres om, at det ikke vil være muligt at foretage en flytning fra fællesgraven til et andet gravsted, da en opgravning af urne/kiste vil være et brud på gravfreden. I denne forbindelse skal dødsanmelderen på vedlagte blanket erklære sig indforstået hermed,

     således at dødsanmelderen på dette tidspunkt har mulighed for at erholde en gravplads i et af de andre områder på kirkegården.

1.10.2012

Ophavsret: