Referat af menighedsrådsmøde 19. januar 2017

Referat af Menighedsrådsmøde

19 januar 2017 kl. 19.00

 

Afbud: Poul, Lisbeth E og Jakob

 

0.Eksterne gæster

 

 • Den eksterne gæst var Jens Henrik Rosasco Borg fra Churchdesk. Henrik redegjorde for mulighederne med Churchdesk – kalendersystem mm – som skal bruges af alle sogne i Provstiet. Betalingen skal foregå til Provstiet, som står for kontrakten med Churchdesk, men de enkelte sogne kan selv vælge, hvilke moduler man vil have ud over standardmulighederne. Der arbejdes med udvidelser til moduler og der kigges bl.a. på tidregistrering som evt. nyt modul, som måske kan være klar ultimo 2017.

 

1.Godkendelse af dagsorden

Godkendt med 2 ekstra punkter under punkt 2

 

2.Meddelelser fra formand og næstformand m.fl.

 • Der skal senest den 6. februar forelægge bidrag til næste møde, da dagsordenen skal sendes ud den 7. februar. Vi skal overholde fristerne for udsendelse af dagsorden.
 • Mødet i MR den 12. oktober flyttes til den 31. oktober. Sammen med materialet til næste møde udsendes en liste over mødedatoer og listen skal lægges på hjemmesiden.
 • Julefrokost er den 8. december kl. 13.00
 • Stedfortrædere kan ikke sidde som formænd i udvalgene, og man har derfor været nødt til at lave omrokeringer på formandsposterne.
 • Provsti konference den 24/25 marts – Mangler tilmeldinger.
 • Budget input 2018 skal være indsendt senest den 15. marts.
 • Provstiudvalgsmøderne skal den 27 april kl. 10.30 skal afholdes i vores sogn – Mødet er åbent for personalet i huset/MR.
 • Hanne, Kurt og Jens deltager i distriktsforeningens konference den 27. og 28. januar i Hillerød.
 • Takkekort fra Nygårdskirken for gave til deres jubilæum.
 • Stine har 25 år jubilæum i Brøndbyøster den 1. februar. Der er reception fra kl. 10.00-13.00 i Anneksgården Brøndbyøster.
 • Der er ansat ny gartner på kirkegården den 18. januar 2017.
 • Rosemaria, der har børnekorene i Christas barselsperiode overtager fra nu Babysalmesang. Dermed opgraderes hun til en 40 pct. stilling.
 • Lisbeth Christensen repræsenterer præsterne i FU.
 • Kirkehøjskolen har sendt en ansøgning om et større bidrag i år. De plejer at få 1.000 kr., men man anmoder om 4.000 kr. Det er bl.a. pga. reformationsåret. Beløbet blev bevilliget.
 • Hjemmeplejen fra Glentemosen vil gerne mødes med præsterne vedrørende samarbejde omkring døende patienter.
 • Nattevagter til konfirmationslejeren blev efterlyst.
 • Der er mange konfirmander i Brøndbyvester, som kommer fra andre sogne. Parkskolen har en klasse, der gerne vil konfirmeres sammen. Provsten har undersøgt, hvilke sogne eleverne tilhører, og da hovedparten er fra Glostrup, har Glostrup indvilliget i, at tage klassen. Den anden 6 Klasse har nu også forespurgt, og Provsten vil følger samme procedure.

 

 

 • Faldende dåbstal i DK. Kun 60% bliver døbt. Brøndbyvesters tal ser fornuftige ud, pga. mange udensogns dåb, men tallet er også på retur for sognebørn. Kordegnen har lavet en statistik vedrørende dåb. Der er lavet en dåbsfolder fra Glostrup Provsti, som kordegnen sender til forældrene med nyfødte børn, hvis begge eller én af forældrene er medlem af folkekirken. Sammen med folderen vedlægges et brev om dåb og mulighederne i Brøndbyvester. Der vil blive tilbud om lån af dåbskjole og Ingrid Poulsen, der er frivillig i kirken, har tilbudt at sy en kjole.
 • Kordegnen kan meddele, at der ikke er ændringer i antallet af indmeldelser eller udmeldelser af folkekirken i sognet.
 • Der er lavet ændringer på hjemmesiden. Referater fra MR-møder vil blive lagt i mapper, der er årstalsopdelt.
 • Efter forslag, vil muligheden for live-streaming af gudstjenester og lovligheden heraf blive undersøgt af næstformanden. Derefter vil der muligvis blive nedsat et ad hoc udvalg herom.
 • Der har været provstesyn uden anmærkninger den 12. januar. Provstesynet blev fortaget på Kordegnekontoret.
 • Menighedsrådet kunne godkende den fremlagte liste over indsamlinger i kirken.  Listen vil blive lagt på hjemmesiden. Et enigt menighedsråd fandt det positivt, at menigheden i Hull kunne benævnes som venskabsmenighed sammen med venskabsmenigheden i Letland. 
 • Udlevering af nøgler til nye menighedsrådsmedlemmer. Der skal underskrives en erklæring for modtagelse af nøgler både fra MR-medlemmer og frivillige.
 • Godkendelse af arkitekt. Brøndbyvester kirke fortsætter det gode samarbejde med arkitekt Mogens Nielsen
 • Godkendelse af nye formænd:

Kurt Damgaard er formand i Kirke og Præstegårdsudvalget, Klaus forbliver medlem af udvalget og Poul, der ikke var til stede, da udvalgsposterne blev fordelt, er også blevet medlem af udvalget

Jan er formand for Aktivitetsudvalget og Martin forbliver medlem af udvalget

 

3.Økonomi

 

 • Kvartalsrapporten pr. 30. november 2016 blev gennemgået, og der har fx på kirkegården været et større salg af gravsteder (med sten mm.) større end forventet. Udgifterne til IT-investeringer har været større end forventet.

 

Revisionsprotokollat af 25. oktober 2016:

Den kontante kassebeholdning overstiger den tilladte størrelse på DKK 5.000. Er taget til efterretning.

Menighedsrådet vil følge op på at drøfte en plan for anvendelse af opsparinger for ca. DKK 690.224.

Boligbidrag skal deles op i henhold til nye regler – undersøges nærmere i Stiftet.

Revisionsprotokollatet blev herefter taget til efterretning.

 

 • Økonomi generelt

Årsregnskabet 2016 vil blive foretaget af Beierholm og herefter overtaget PwC i forbindelse med kasseeftersyn.

Ved indkøb skal der vedlægges hele dankortkvittering, og det skal fremgå, hvad der er købt mv.

Skema til Kørselsafregning for 2017 er opdateret med de gældende satser for menighedsrådet samt personalet.

Budgetskema udleveret til udvalgene. Feedback efterspørges.

Honorarer – kan forhøjes med 2½ %, men der ansøges provstiet om en højere regulering af honoraret end 2½ % til formand samt kontaktperson på baggrund af nuværende og tidlig drøftelse i menighedsrådet. Menighedsrådet er enige om at honoraret bliver forhøjet.

 

 • Mobilpay: Det er nu meldt ud fra Kirkeministeriet, at det er tilladt at benytte mobilpay i kirken i forbindelse med indsamling til kollekt. Mulighederne for igangsætning undersøge snarest.

 

 

 

4.Nyt fra udvalgene

 

 • Kirke og præstegårdsudvalget har afholdt formøde og er i gang med en gennemgang og evaluering af projekter. Der skal afholdes syn af bygninger i løbet af første kvartal.

Undersøger mulighederne for evt. salg eller anden benyttelse af jorden bag præstegården.  

Grøn Kirke – Opfordrer til at der plantes et træ (reformationstræ). Der skal konfereres med kirkegården herom.

 • Aktivitetsudvalget har flere projekter, som vil kunne være interessante bl.a.

En oplevelsesgruppe, der kunne tage på ture/udstillinger etc.

Kontakt til lokalhistorisk arkiv med henblik på historiske foredrag – evt. efter gudstjenesten om søndagen.

Børnekoret synger nogle gange om året til Kirke-café om søndagen

Ann E. Knudsen holder foredrag den 28. februar.

Mimi Jacobsen skal holde foredrag.

Den 19. marts bliver der foredrag om præstemaver og senere om kirkeklokkerne.

Udvalget blev opfordret til at konferere om man vil finde det interessant at få repræsentanter fra de forskellige patientforeninger til at komme og fortælle om deres arbejde.

 

 • Redaktions og PR udvalget holdt møde den 30. december 2016. Primært om det nye kirkeblad, som Tine stod for første gang. Anna og Belinda laver ny hjemmeside og Tine styrer Facebook

Deadline til næste Kirkeblad er medio juni. Søren er ansvarlig.

 

 • Børne og ungdomsudvalg har holdt møde og referatet vil blive sendt til MR. Udvalget vil afholde møde en gang i kvartalet. Et punkt, der har været oppe er muligheden for, at børnekor kan deltage i en højmesse f.eks. i påsken.

 

 • Musikudvalget har ikke afholdt møde endnu, men der kommer snart en indkaldelse.

 

 • Frivilligeudvalg: Intet nyt. Menighedsrådet er meget glade for det store arbejde de yder.

 

 • Gudtjenesteudvalg

Stolaer – til den hvide præstekjole. Yvonne Bell vil designe en kollektion til Brøndbyvester kirke. Ca. 2.000 kr. per stola. Tine sender input. Menighedsrådet har bevilliget 12.000 kr. til Stolaerne.

Der afholdes en forklarings gudstjeneste den 9. februar kl. 19.00 og der afholdes en forklarings gudstjeneste i en light udgave til et Menighedsrådsmøde

 

Formændene for udvalgene sender referat fra udvalgsmøder til hele Menighedsrådet – evt. udsendelse sammen med mødemateriale, og derfor skal de sendes til Mette og Belinda, der står for udsendelserne.

 

 1. Arrangementer

Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts. Der laves en tilmeldingsblanket, for folk der har lyst til at deltage i indsamlingen. Den skal ligge i Sognets hus og i kirken. Sendes til præsterne elektronisk.

Næstehjælperne Brøndbyvester kunne evt. indbydes til at deltage.

 

Arne kommer den 30 marts kl.14.30 og holder foredrag om sit liv i Hull.

Tilmelding til tur til Hull ligger i Sognets Hus. Rejsen til Hull er den 14-18 september.

 

 

 

 

 

 

6.Spørgetid fra tilhørerne

Ingrid Poulsen tilbød at køber lammekøllerne til Skærtorsdag.

 

7.Eventuelt

Medlemmer – og personale blev bedt om at genoverveje deltagelse i Provsti konference. Der var en skuffende lav deltagelse.

 

8.Aftaler

 • Der skal senest den 6. februar forelægge bidrag til næste møde
 • Mødet i MR den 12. oktober flyttes til den 31. oktober – liste udsendes til næste møde + hjemmeside.
 • Budget input 2018 skal være indsendt senest 15. marts til formand samt cc. regnskabsfører.
 • Ingrid Poulsen, der er frivillig i kirken som har tilbudt at sy en kjole.
 • Undersøge lovlighed af live-streaming
 • Mobilpay – mulighederne undersøges.
 • Referater fra udvalgsmøder sendes til Mette og Belinda
 • Tine undersøger omkring stolaer

 

Ophavsret: