Referat af menighedsrådsmøde 31.05.2017

Referat af Menighedsrådsmøde

31 maj 2017 kl. 19.00

 

Afbud: Jacob Malling, Lisbeth E, Nini og Lars Borup, Fay Gøtze

 1. Eksterne gæster
  • Kirkegårdslederen informerede om det nye Kirkegårdskort.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 

 1. Bemærkninger til referatet fra sidste møde
  • Underskrevet af de 2 der manglede fra sidste møde.
  • Nye referater gennemlæses af de tilstedeværende og underskrives efter mødet.
  • Referatets form blev diskuteret, men man vedtog at fortsætte som nu.

 

 1. Meddelelser
 • Formand
  • Jens har været til møde i Landsforeningen for menighedsråd.
  • Der er modtaget en betænkning omkring loven af menighedsråd.
   • Bla. om valg til MR og måden man vælges på. Man vil gerne ændre det til, at valget skal forgå sammen med og på samme måde som kommunalvalg.
  • Møde i provsti mellem provstiudvalget og menighedsrådene d. 1/6.
   • Vil bla. diskutere nye værktøjer til kirketællinger
 • Næstformand
  • Har afholdt personalemøde
   • Den 30/9-17 bliver der afholdt skovtur med personalet. Menighedsrådet er inviteret.
   • Den 22/9-18 er der allerede aftalt ny skovtur
 • Bordet rundt
  • Anne-Marie har været til møde i Folkekirkens Skoletjeneste.
   • Rødovre-Hvidovre provsti og Glostrup provsti vil samarbejde.
   • Der er også åbnet op for samarbejde med andre provstier.
  • Linket til Chatpræsten er blevet lagt på hjemmesiden.
  • Der vil blive lagt et Facebook ikon mm. samt QR kode på Brøndbyvester Kirkes annonce i Folkebladet - skal med i august udgaven.
  • Vi har modtaget en mail fra Præst Søren Hermansen. Han er konsulent på et tv program på DR 1, som efterlyser en rød præstehale. De ville gerne låne den i uge 26.
   • Det er forhåndsgodkendt af MR. Forsikringsspørgsmål skal undersøges nærmere af Anna.
  • Der er kirkebil til Pinsesuset. Gudstjenesten er fra 11-13.
  • Kirkebladet har deadline uge 24. Materiale sendes til Søren.
  • Den 12., 20. og 27. maj havde vi 8 konfirmationshandlinger med 107 konfirmander.

 

 1. Ny kirkeværge og konsekvenserne heraf.
  • Lars Borup har trukket sig som kirkeværge, men fortsætter som medlem af MR. Lars vil også fortsætte som formand for Støtteforeningen.
  • Kurt Damsted har trukket sig som formand for KPU og er valgt til kirkeværge.
  • Jan Lindrup bliver formand for KPU.

 

 1. Økonomi
  • Budget 2018
   • Budgetbidrag blev gennemgået og godkendt af MR til at regnskabsfører

aflevere det på økonomiportalen torsdag d. 1/6.

 • Godkendt af et enigt MR – og er afleveret på CVR-nr. 65101513

d. 1/6-2017 kl. 09:37.

 • Andet
  • Indkøb af Kirkegårdskort er godkendt af et enigt menighedsråd.
   • Skal godkendes efterfølgende i provstiet.
  • Der er udsendt budgetskema for alle udvalg.
   • Spørgsmål sendes til Mette.

B&U skal ved årets start selv lave budgettet. Og definere forbrug på de poster de mener, at der skal afsættes midler til. Man kan også ændre på budgettet efterfølgende. F.eks. lave en post der hedder aktiviteter.

 • Sum af posterne Regnskab og Rest ønskes i budgetskemaerne.
 • Der kigges på budgetterne til fælles udvalgsmøde d. 8/6
 • Takstregulativet for BV kirke gennemgået.

 

 1. Udvalgene
  • Spørgsmål til udvalgene
   • KPU
    • Møde mandag d. 29/5.
    • Der har været markvandring for at gennemgå affald på kirkens grund og evt. træfældning. Der bliver sat infoskilte op ved Fredskoven, og der bliver sat en kæde op for at hindre indgang af biler mm.
    • Der er lavet synsrapporter af præstegårdene, kirken, mm.
    • Nationalmuseet skulle ud og kigge på præstestolen, men pga. afbud skal der aftales en ny dato for gennemgang af præstestolen.
    • Det har været problemer med brændstofstanke og BBR på Seminarievej 6.

BBR bliver rettet til for at afspejle at de ikke bliver brugt.

 • Tagkonstruktionen på den gamle del af Sognets Hus skal gennemgås.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

 

 1. Eventuelt
  • Det kan være svært at vide, om der skal sendes blomster og hvem der evt. vil stå for det. Anna vil gene bestille, men skal have det at vide og alle bedes være OBS herpå. Anna har brug for et betalingskort i forbindelse hermed.
  • Bogen om menighedsråd kunne ikke indkøbes i Bog og Ide. Er bestilt.
  • Kommunikationsmøde d. 20 juni ang. kommunikation. Man vil forsøge at afholde et møde forud for MR-mødet den 22. juni. Mødet vil så skulle starte tidligere.

 

 1. Aftaler

 

 1. Lukket møde

 

Der blev orienteret om to personalesager, som er afsluttede og færdigbehandlet.

 

Referater er godkendt af menighedsrådet.

Ophavsret: