Referat af menighedsrådsmødet 21.09.2017

Referat af menighedsrådsmøde

21 september 2017 kl. 19.00

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet et nyt punkt 4 ”Lukket møde ved kontaktpersonen”.

 

 1. Meddelelser
 • Formand

På sidste provstiudvalgsmøde var der to punkter vedrørende Brøndbyvester, der skulle laves om og det var vedrørende det digitale kirkegårdskort, hvor vi ikke havde skrevet, at omkostningerne skulle tages fra driften.

Det andet punkt var, at det ikke fremgik, hvem der havde deltaget i synene, men protokollerne var dog godkendt.

De ønskede oplysninger er tilsendt Provstiudvalget.

 • Provstiudvalg v/formand

Jens Olsen er herfra opstillet som kandidat til Provstiudvalget. Ud over Jens er to opstillede fra Brøndby Strand, hvoraf den ene er opstillet af Menighedsrådet. Det vil være meget svært at komme ind i udvalget som nyt medlem, da det nuværende Provstiudvalg har valgt at opstille samlet! Det vil sige, at de går til valg samlet og kan drage nytte af hinandens stemmer.

Vi skal stemme, så der er indkaldt til ekstraordinær MR-møde den 12. oktober kl. 17.00 med det ene punkt på dagsordenen.

 

 • Næstformand

Søndag er der kl. 14.00 Migrantgudstjeneste i Brøndby Strand kirke, arrangeret af alle Provstiets sogne. Der skulle bruges to frivillige og Anne-Marie Seidler og Elisabeth Nørgaard Frederiksen meldte sig som frivillige til diverse opgaver, og skal møde ind 12.45. Der kan bruges flere frivillige og alle er velkommen, både som frivillig og som deltager i Gudstjenesten.

 

Der afholdes Reformationsjubilæum og Landemode i Helsingør den 29. oktober. Prisen for deltagelse er 325 kr., som dækkes af Sognet. Tilmelding senest 13. oktober til Mette.

 

 • Bordet rundt

Tine kunne oplyse, at hun havde kontaktet Fængselspræsten i Herstedvester vedrørende besøg herfra, men han var ikke vendt tilbage.

Fay skulle hilse fra Preben, der helbredsmæssigt var i bedring.

Anna fortalte at vores messehagel er med i et program på DR1, der hedder ”Herrens Veje”. Det er programsat til søndag kl. 20.00.

Lisbeth C. skulle hilse fra Hull, hvor Arne nu var præst. Der havde været 20 personer fra sognet og nabosognene på besøg i Hull. Det havde været en stor oplevelse for alle.

Der er nu 5-6 stykker, som gerne vil strikke dåbsklude. Lisbeth E. indkøber garn.

På tirsdag er der et arrangement ”På tværs af generationerne”, hvor er der tilmeldt 42 voksne og 21 børn til spisning. Brøndbyvester Skole havde lagt arrangementet ud på deres net, og det er dejligt, at man kan samarbejde om tingene.

Jan mente, at meget i Folkekirken foregik på en ret uhensigtsmæssigt måde. Der er mange processer, som man skal igennem for at få gang i tingene. For at gøre tingene nemmere, vil Jan i fremtiden møde op i Sognets Hus en gang om ugen og i forbindelse hermed, bedes man sende en mail til Jan, hvis der er problemer eller spørgsmål om noget, der er under hans område (formand for Kirke- og Præstegårdsudvalget).

Kurt har haft møde med nationalmuseets ekspert om Prædikestol og alter. Begge dele blev gennemgået og blev frikendt angående borebiller.

Vi har modtaget en renoveringsplan for prædikestolen, og der var utilfredshed med, at der var brugt maling for at dække en skade. Den 29. september vender hun tilbage med en billedskærer, der skal se på prædikestolen. Præsterne vil blive involveret, hvis kirken evt. skal lukkes på grund af reparationen.

29. august var der ”aflevering” af kirkemuren.

Der er sat en fugtmåler op på kuplerne i kirken, så man kan få undersøgt om skjoldene på væg og loft skyldes fugt eller om det er en reklamationssag.

Søren oplyste, at der havde været 70 med på skovturen til Holbækegnen. Heldet havde ikke været med dem, da der havde været regnvejr det meste af tiden og bussen var forsinket både ved sart og undervejs, men kroen havde været god og maden dejlig.

 1. Økonomi
  • Godkendelse af Revisionsprotokollat af 17.08.17 – Årsregnskab for 2016

Menighedsrådet tager ”Revisionsprotokollatet af 17.08.17 vedrørende årsregnskabet for 2016 til efterretning. Protokollatet vil blive sendt til alle i MR.

 • Andet

Driftsrammen for 2018 er udmeldt og er på kr. 6.302.516 for Brøndbyvester Kirke Sogn.

 1. Udvalgene

Der er deadline for input til kirkebladet den 10. oktober. Det er et 4 siders julenummer.

Kirke- og præstegårdsudvalget.

Der har været afholdt et møde med arkitekten vedrørende overdækning, når taget skal renoveres. Prisen er lavere, end vi havde fået oplyst, og ifølge arkitekten vil pengene været givet godt ud.  Vi vil dog have overdækningen med i tilbuddene fra entreprenøren, så det ikke er os selv, der skal have ansvaret for overdækningen. (Det kommer selvfølgelig an på prisen).

Der er afsat en økonomisk ”buffer”, så vi kan dække ind, hvis tilbuddet skal blive højere end antaget. Den budgetterede pris er i realiteten et kvalificeret gæt, som kan ændre sig.

 

 1. Lukket møde ved kontaktpersonen.

 

Der har været afholdt MUS-samtaler i dag, hvor der også er talt om lønforbedringer. Der er givet lønforbedringer, der svarer til ca. kr. 40.000, heraf et engangstillæg på kr. 5.000.

Desuden øges udgifterne til Babysalmesang og børnekor.

 

Menighedsrådet kunne godkende det skitserede.

 

Der skal udarbejdes en lønpolitik og andre politikker skal tages op til revision.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne - ingen

 

 1. Eventuelt

 

Lisbeth oplyste, at det frivillige netværk i Brøndby har et projekt - ”Bonusbedste”. Vi har brochurer herom med yderligere oplysninger.

 

 1. Aftaler. – udarbejdelse af politikker.
Ophavsret: