Referat af menighedsrådsmøde 31.10.2017

Referat af Menighedsrådsmøde den 31. oktober 2017.

Fraværende: Klaus, Belinda, Martin, Lars og Jacob.

Mødet indledtes med, at IT-konsulent Brian Enggaard gennemgik reglerne og problemerne i forbindelse med Persondataforordningen, der træder i kraft - og dermed skal være på plads den 25. maj 2018. Forordningen skal følges og implementeres i alle EU-lande.

På næste møde skal der nedsættes et ad hoc udvalg, der skal stå for implementeringen i Brøndbyvester kirke. Vigtigt at der er personale med i udvalget.

Elisabeth F.  og Brian undersøger, hvor langt man er kommet andre steder og tager kontakt til Menighedsrådsforeningen og Kirkeministeriet herom.

Brian vil gerne deltage i første møde i udvalget – og være behjælpelig under hele forløbet.

Dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med en enkelt rettelse.

 

Dagsordenens punkt 2. Meddelelser.

Formand:

Provstiet har konstitueret sig efter valget med Provsten som formand og Eli Hagerup som næstformand.

Der afholdes Diakoni-stiftsdag i Helsingør Stift den 11. november. Interesserede kan henvende sig til Mette herom – tilmeldingsfrist er den 3. november.

Brøndby Strand kirke har 50 års jubilæum og Jens Olsen deltager heri.

Som noget nyt dækker forsikringen også kirkens frivillige, når de udfører opgaver for kirken.

Næstformand:

For at der ikke skal være nogen tvivl afholdes årets sidste MR-møde den 23. november. Vi starter kl. 18.00 med mad og mødet for dagsordenen vil være valg, nedsættelse af udvalg, forretningsorden mødedatoer i 2018 og nedsættelse af ad hoc udvalg i forbindelse med dataforordningen. Jens Olsen deltager ikke i mødet, der derfor ledes af næstformanden.

Bordet rundt:

Skoletjenesten. Anne-Marie havde været til konstituerende møde i Skoletjenesten. Der er 10 medlemmer i bestyrelsen. Heraf er der to konsulenter, fire præster og fire læge medlemmer. Tommy Carlsen blev valgt som formand og Lotte Høøck som næstformand. Der skulle også vælges kasserer, men da Rødovre ikke havde en kandidat (og næstformand og kasser skal være fra et andet provsti end formanden) er punktet udsat til næste møde.

Konsulenten fra Tåstrup har lokale sammen med konsulenterne fra Rødovre og Brøndby og dermed er der allerede et vist samarbejde. Tåstrup Provsti vil være interesseret i at komme med i vores samarbejde.

Der er et stigende antal tilmeldinger fra skolerne.

Medlemmer af Folkekirken:  Der er nu flere tilmeldinger til kirken end udmeldinger. Vi har haft fire voksendåb og flere har meldt sig ind i Folkekirken igen.

Dåbskludene er en stor succes. Vi skal bruge ca. 100 om året, og vi har på nuværende tidspunkt 50 på lager. Vi er begyndt at udlevere dem tidligere, da der er flere frivillige strikkere end forventet.

Dåbskjolen er indviet af en lille pige. Der skal en artikel i Kirkebladet herom. Tine sørger herfor og får  ”vidnesbyrd” fra forældrene.

Fængslet har takket for donation. Alle sogne i Provstiet har givet tilsagn om støtte. Vi forsøge at få Benny derfra til at komme og fortælle os om projektet på mødet i februar.

Landemode. Tre herfra deltog i mødet – heraf en præst i procession. Processionen havde ca. 100 præster med og omkring 500 deltog i mødet. Det må have været det største, der har været i Helsingør Domkirke.

Facebook.  Facebook er et godt medie, hvor man kan få sine synspunkter frem og reklamere for forskellige arrangementer. Ind imellem kan det godt gå for hurtigt, og det vil til tider være bedre at ringe/spørge, hvis der er ”problemer”.

Det blev foreslået og vedtaget, at MR på næste møde i januar 2018 møder kl. 17.30. Der skal være et indledende punkt der hedder Forventningsafstemning MR – Præster og omvendt.

Der blev spurgt, om Brøndbyvester kirke stadig skal fungere som Vejkirke. Der er ingen ændringer i forhold til, da vi vedtog dette.

Der blev efterspurgt flere møder, hvor der er et tema, med mulighed for, at man kan komme med meningstilkendegivelser. Der blev givet to eksempler på noget, som kunne være interessant at diskutere 1.) Hvordan stiller vi os til opsøgende arbejde f.eks. ved fødsler og 2.) Hvordan stiller vi os til at vie homosexuelle og mange andre emner.

Dagsordenens punkt 3. Økonomi.

Kvartalsrapport:

Der har været et merforbrug i forhold til det budgetterede – forklaring på disse afvigelser fremgår af notat.

Kvartalsrapporter blev herefter godkendt.

 

Budget 2018:

Bevilling fra Provstiet til forventede renteudgifter i 2018 på kr. 30.000,- er tilpasset det endelige budget.

Endelig budget for 2018 blev godkendt og afleveret på økonomiportalen under CVR-nr. 65101513 den

31. oktober kl. 20:51.

 

Kollektindsamling 2018:

Forslaget med en enkelt justering blev godkendt.

Andet:

Menighedsplejen fik godkendt en ansøgning på 10.000 kr. i tilskud.

Pinsesuset løb rundt med et lille overskud, og vi har fået 1.345 kr. retur af de 4.000 kr. vi bidrog med.

 

Dagsordenens punkt 4. Udvalgene.

Kirke- og kirkegårdsudvalget. Nationalmuseet har tjekket alter, alterhimmel, prædikestol og kors og fundet skimmelsvamp. Alle relevante instanser er underrettet herom. Altersystemet er renset, men der skal laves en arbejdsplan for projektet. Vi afventer svar fra Stiftet.

Præsterne vil blive underrettet i god tid inden arbejdet sættes i gang. Der vil blive opsat en repos, som skal bruges i forbindelse med arbejdet. Præsterne skal forklare menigheden herom (fra Prædikestolen).

Ildebrand og hærværk. Der har været ildebrand på kirkegårdens toilet. Der var sat ild til papirhånsklæderne og toiletpapiret. Flere gravsten er efterfølgende blevet væltet, men heldigvis ikke ødelagt. Der er bestilt en stenhugger til at opsætte stene igen. Øvrige gravsten skal kontrolleres, at de ikke er i fare for at vælte og være årsag til ulykker.

Der er mange unge mennesker, det opholder sig på kirkegården og bag Sognets Hus – især i skolernes frikvarter er der mange ”rygere” til stede. Der kan opstå brand i de containere ved Sognets Hus, som de opholder sig ved, så det er vigtigt, at alle holder øje. Der er også ind imellem folk til stede på kirkegården om aftenen og natten, hvor de er meget højrøstede.

Skolen skal underrettes, når der er skolebørn på kirkegården eller i Sognets Hus. Der er ikke bevis for, at det er dem, der har stået for brand og hærværk, men det vil være en god ide, hvis skolen bliver sat ind i problemet. Der har tidligere været afholdt møde med skolens ledelse da der, for nogle år siden, var lignende problemer. Jens holder møde med inspektøren. Vi har ingen beviser mod nogen, men vi kan appellere til, at skolebørnene ”hjælper” os med at holde øje. De skal opfordres til, at man skal have respekt for kirkegården - og de mennesker der opholder sig der.

Synsdatoer i 2018 vil blive udmeldt snarest.

Præsteudvalget fremlagde forslag til et dåbstræ. Når et barn bliver døbt, skal der være et æble (i stof) med barnets navn, som hænges på træet. Ved årets afslutning ”høster” man træet og barnet får æblet med hjem. Æblerne kan syes eksternt og der er taget kontakt til en ældre smed, som tidligere har fremstillet dåbstræer. Han vil ikke have betaling for sit arbejde, men kun have dækket udgifterne til materiale. Udvalget og Kirkeværgen arbejder videre med sagen og får et tilbud.

Børne- og ungeudvalget fik tilsagn til, at det er i orden at indkøbe julegaver og/eller lignende til koret.

Der var forslag om, at børnehaver til julegudstjenester kunne få en lille gave i form af et julekort med oplysninger om, hvad der sker i julen og med en lille pixibog indlagt. Tages op i Børne- og ungeudvalget.

Dagsordenens punkt 5. Spørgsmål fra tilhørerne.

Ingen

Dagsordenens punkt 6. Eventuelt.

Blomster-kræmmerhuse. Der var forslag om, at der skulle være mulighed for at låne kræmmerhuse til blomster på kirkegården. Spørgsmålet behandles senere.

Kommunikation. Referater fra personales ugemøder skal i fremtiden sendes til MR, så man kan vide, hvad der sker i huset.

Da kommunikation er en svær ting, kan der (måske) være et fast punkt, hvor man bliver spurgt, om der er sket noget – eller om der skal ske noget.

Renseriet på Kirkbjerg torv kan rense præstekjoler.

Efterårsfesten havde været rigtig god med lækker mad, god musik og 110 deltagere.

Evalueringsmøde om Migrantgudstjeneste den 7. november. Lisbeth F. deltager.

Ophavsret: