Referat af menighedsrådsmøde 23.11.2017

Referat fra det konstituerende menighedsrådsmøde

23 november 2017 kl. 19.00

 

Fraværende: Jens Olsen, Lisbeth Eilsø og Jacob Malling (suppleant)
Indkaldte suppleanter: Martin Lefevre Neugebauer Hoppe og Claus Seidler.

 

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes.

 

Referatet bliver i fremtiden udsendt til alle, som har en uge til at komme med kommentarer, hvorefter det vil blive lagt på nettet. Den formelle godkendelse sker på næste møde.

 

2.Meddelelser

Poul Lunau Christensen (suppleant) ønskede at udtræde af menighedsrådet.
 

Mikkel Stub er ansat som timelønnet lærer for konfirmanderne (alle papirer er på plads).


Letbanen vil blandt de implicerede parter blive diskuteret ved et møde i Sognets hus den 8. december.
 

Om kirken stadig skal være åben (vejkirke) vil blive taget op på et senere menighedsrådsmøde.

 

Distriktsforeningen Sydøst har den 26.-27. januar et inspirationskursus i Hillerød: Troen i centrum.
Der blev efterlyst deltagere til den nye arbejdsgruppe vedr. persondataordningen. Den består nu af Jens, Martin, Anne-Marie og Lisbeth. Anna undersøger, om der er personale der vil deltage i gruppen.
 

Der er en stor produktion af luciakjoler til koret i gang. Der er mulighed for at låne, hvis ikke vi får nok.

 

Menighedsrådet godkendte, at børnekorene får en ens større gave til jul.


Menighedsrådet har modtaget et takkekort fra bisættelse.

 

3.Valg af formand (skriftlig)

Der var udleveret 11 stemmesedler, og der var 10 stemmer og en blank på Jens Olsen

 

4.Valg af næstformand/kontaktperson (skriftlig)

Der var udleveret 11 stemmesedler, og der var 10 stemmer og en blank på Elisabeth Nørgaard Frederiksen

 

5.Valg af kirkeværge

Kurt Damsted

 

6.Valg af kasserer

Anne-Marie Elgaard Seidler

 

7.Valg af sekretær

Lars Borup

 

8.Valg af bygningskyndig

Mogens Nielsen

 

9.Godkendelse af underskiftsberettigede

Jens Olsen og Lars Borup

 

10.Godkendelse af mødedatoer for 2018

Det undersøges, om mødet den 27/3. kan afholdes tidligere. Ellers blev mødedatoerne godkendt

 

11.Udvalg

  1. Forretningsudvalg/Økonomiudvalg
  2. Kirke- og Præstegårdsudvalg
  3. Aktivitetsudvalg
  4. Redaktions- og PR-udvalg
  5. Børne- og ungeudvalg
  6. Musikudvalg
  7. Frivilligudvalg

 

(Se vedlagte liste)

 

12.Forretningsorden

Godkendt

 

13.Eventuelt

 

Det undersøges, om det vil være muligt at ansætte en sognemedhjælper – evt. på delebasis med et andet sogn. Der er ikke på nuværende tidspunkt budgetteret med en sognemedarbejder i budget 2018. Derfor vil det få konsekvenser for vores planlagte aktiviteter i 2018, som vi skal forholde os til på et menighedsråds-møde inden det evt. kan vedtages

 

En ældre smed har taget mål af nichen til et eventuelt dåbstræ af skrotjern. Tages op på næste møde. Støtteforeningen kan måske være med i en økonomisk ordning.

 

Udsendelse af ugemødereferaterne blev rost.

 

 

Næste møde:

Forventningsafstemning

Dåbstræ

Åben kirke

Persondataforordning

Mødedato marts 2018

Sognemedarbejder

Ophavsret: