Referat fra menighedsrådsmødet den 28. juni 2018

 

Referat fra menighedsrådsmødet den 28. juni 2018 kl. 19.00

 

 

Afbud: Fay, Hanne, Lisbeth E. og Sigurd.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.

 

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst
  Intet.

 

 

 1. Meddelelser
 • Formand
  Tagudskiftningen kører planmæssigt.  Færdig medio september.

Menighedsrådet har accepteret, at HOFOR kan leje et stykke jord. Forpagtningen er opsagt ved årets udgang.

Distriktsforeningens inspirationskursus i Hillerød den 25. januar 2019. Tilmelding er stadig mulig.

Nabo ønsker træ fældet grundet skygge og fare for at vælte. Tilstandsrapport er udarbejdet. Træet er sundt, og der er ikke fare for, at træet vælter. Formand og kirkeværge tager kontakt til naboen vedr. et dialogmøde.

Der arbejdes med inventarlister.

Provstiudvalget har godkendt arbejdet med salg af fast ejendom.

 • Næstformand

Der blev informeret om personalemødets emner.

Skemaer i forbindelse med persondatalovgivningen blev præsenteret. Skal underskrives.

 • Bordet rundt

Budgetsamrådsmøde i provstiet 30. august kl. 19.00 her i Brøndbyvester.

Emner, som ikke er økonomi ønskes taget op på MR-møderne - måske hver anden gang, f.eks. lægmandslæsning, lægmandsprædiken, skoletjenesten og vielser af homoseksuelle.

Genbrugs- eller afleveringsordning af batterier og tonerpatroner undersøges.

 

 

 1. Økonomi

Konkurrerende firma til ChurchDesk tages op til overvejelse. Der vendes tilbage til september-mødet med præsentation.

Der arbejdes videre med MobilePay.

 

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Fredag den 31. august er der ”Diskofest” for konfirmander.

 

 

 

Torsdag den 6. september er der foredrag for lidt større børn med Pia Konstantin Berg: Karakterræs og angst.

Prædikestolen renoveres i uge 45-46.

Nationalmuseet forventer at bese nichen med hensyn til fastgørelse af dåbstræ og krucifiks. Forventet ventetid ca. 4-5 måneder.

Nationalmuseets rapport om den indvendige kalkning af kirken og kirkemuren blev gennemgået. Mulige kalkmalerier blev diskuteret. Mulig dræning ved kirkemuren blev diskuteret. Kirkens klokkestyring er blevet renoveret. Ny præstetavle fremstillet og ophængt. Udskiftning af pærer til led-lys i lysekronerne i kirken er i gang. Er skiftet i våbenhuset.

 

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

Der blev spurgt til handicapadgangen til kirken. I øjeblikket er det sat i bero af økonomiske årsager. En transportstolsløsning undersøges.

 

 

 1. Eventuelt
  En stor tak til personalet for deres tålmodighed i forbindelse med kraftige støjgener fra byggesagen.